RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, informujemy:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NZOZ Przychodnia Lekarzy Specjalistów „Prima-Med”, zwanym dalej Administratorem.
  2. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu niezbędnym do realizacji świadczeń zdrowotnych, zgodnie z art. 9 ust. 2 lit C RODO
  3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
– Pracownicy/współpracownicy NZOZ Przychodnia Lekarzy Specjalistów „Prima-Med”. – Firmy współpracujące z NZOZ Przychodnia Lekarzy Specjalistów „Prima-Med” na podstawie umów powierzenia i w związku ze świadczeniem usług medycznych. – Organy państwowe, którym udostępnianie danych osobowych regulują oddzielne przepisy prawa.
  1. Pani/Pana nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.
  2. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw.
  3. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, w pewnych przypadkach prawo do usunięcia oraz przenoszenia danych, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu.
  4. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  5. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem świadczenia przez NZOZ Przychodnia Lekarzy Specjalistów „Prima-Med” usług medycznych. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług medycznych.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą też poddawane procesowi profilowania.
  7. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.